Pediatric Trauma Management & Simulation

06 Apr 2018
08:30 - 16:30

Pediatric Trauma Management & Simulation

By – Dr. Debasis Das Adhikari, Dr. Shiva Khaldindi (USA) Dr. Sashikumar and Dr. Vijil James (KKH Singapore)